Project GOAL slotconferentie

Leerloopbaanbegeleiding in Vlaanderen: van project naar beleid

Op 19 januari verwelkomde het Vlaamse GOAL projectteam een 90-tal deelnemers voor haar slotconferentie in het Egmont Paleis te Brussel. Bekijk de aftermovie hieronder. Foto’s van de conferentie vindt u in dit fotoalbum.

Lees het volledige verslag:

Na een welkomstwoord vanuit het Departement Onderwijs en Vorming, ging de dag van start met een inleidende presentatie door Erik Ballhausen (Erasmus+ Unit - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)) en een presentatie van Heiddi Knipprath  (HIVA onderzoeksinstituut voor werk en samenleving KULeuven) over de arbeidsmarkt van de toekomst en de consequenties voor strategieën rond levenslang leren.

Nadia Reynders (projectcoördinator GOAL zowel op Vlaams als op internationaal niveau) gaf een inleiding tot de ruimere opzet van project GOAL en de specifieke invulling van het beleidsexperiment in Vlaanderen. Vervolgens presenteerde Kathleen Hoefnagels (voormalig onderzoekster bij Tempera en leidend onderzoekers van de Vlaamse GOAL evaluatie) de bevindingen van het project voor Vlaanderen.

De namiddag ging van start met getuigenissen van de leerloopbaanbegeleiders van Word Wijs! (De Stap, Gent) en Leerwinkel West-Vlaanderen over het traject dat enkele van hun GOAL cliënten bewandelden. Daarna werd de overstap gemaakt van een projectmatige benadering naar een meer beleidsgeoriënteerde blik, met twee panelgesprekken. Een eerste panel met lokale projectpartners (VDAB, IN-Gent) en lokale beleidsmakers (Stad Gent, Provincie West-Vlaanderen) belichtte de werking van de dienstverlening in de praktijk. Panelleden beschreven de complementariteit van de leerloopbaanbegeleiding met andere (niet onderwijsgerichte) begeleidingsdiensten, alsook het succes van de doorverwijzing van lokale partners naar de dienstverlening. Lokale beleidsactoren deelden hun positieve ervaringen met de dienstverleningen en benadrukten hun meerwaarde en de positieve lokale impact vanuit beleidsperspectief. Bovendien pleitten ze voor structurele financiering vanuit het Vlaamse niveau.

Tussen de twee panels stelde Liesbet Vermandere (beleidsondersteuner op het Departement Onderwijs en Vorming en voorzitter van het GOAL Adviescomité) ‘Een blauwdruk voor leerloopbaanbegeleiding in Vlaanderen en Brussel’ voor. Deze adviestekst die binnen het GOAL Adviescomité tot stand kwam, omschrijft de basisprincipes voor de werking en organisatie van de dienstverlening en biedt de politiek een gefundeerde basis voor verdere beleidsontwikkeling rond het thema.

De presentatie werd gevolg door een tweede beleidsgericht panel met vertegenwoordigers uit het Adviescomité (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, IN-Gent vzw/Agentschap Inburgering en Integratie) en stakeholders uit het arbeidsveld (Sterpunt Inclusief Ondernemen, SERV/ACV). De aanwezige onderwijskoepels riepen de Vlaamse Overheid op om structureel middelen vrij te maken voor de ontwikkeling van leerloopbaanbegeleiding. Bovendien onderstreepten ze de nood aan een dergelijke dienstverlening, niet enkel om te remediëren bij schooluitval en uitvallers terug op weg te helpen naar een diploma, maar evenzeer om het volledige onderwijsaanbod overzienbaar te maken voor alle volwassenen met leervragen.

Vertegenwoordigers uit het arbeidsveld spraken eveneens hun steun uit voor de leerloopbaanbegeleiding als een complementaire dienst aan de bestaande loopbaanbegeleiding. Ze benadrukten het belang om ook werkgevers volop te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de dienstverlening die ook op de werkvloer toegankelijk moet zijn. De vertegenwoordiger uit de integratiesector riep op om de dienstverlening Vlaanderenbreed uit te rollen om nieuwkomers optimaal te ondersteunen in het ontwikkelen van hun potentieel op het gebied van onderwijs. Leerloopbaanbegeleiding zou een welkome ondersteuning zijn voor de begeleiders uit de integratie- en inburgeringssector. Des te meer, nu de sector onder grotere werkdruk dreigt te komen als gevolg van de geplande inkrimping van het personeelsbestand.

Hoewel Vlaams minister van onderwijs, Hilde Crevits, verhinderd was om de conferentie bij te wonen, sprak ze zich in een boodschap uit over het belang van sterke ondersteuning en begeleiding bij het maken van een opleidingskeuze. Bovendien bedankte de minister het GOAL Adviescomité voor het verrichtte werk vanuit verschillende beleidsdomeinen en liet weten advies te zullen inwinnen bij VLOR en SERV wat betreft de organisatie van een dienstverlening voor leerloopbaanbegeleiding.

Eén boodschap kwam doorheen de dag nadrukkelijk naar voor, zowel doorheen de presentaties als tijdens de panelgesprekken: ondanks een breed, flexibel en betaalbaar opleidingsaanbod voor volwassenen is het veld van de volwasseneneducatie voor velen te complex om hierin zelf de weg te vinden. In deze context kan een dienst voor leerloopbaanbegeleiding beschouwd worden als de missing link om ervoor te zorgen dat volwasseneneducatie in Vlaanderen haar volledige potentieel bereikt. Bovendien toonde project GOAL aan dat de dienstverlening niet enkel het onderwijsaanbod aanbelangt: waar de dienstverlening bestaan, spreken lokale partnerorganisaties en stakeholders zich eensluidend positief uit over de complementariteit en meerwaarde zowel voor de eigen organisatie als vanuit maatschappelijk perspectief.

Het GOAL projectteam hoopt dat de projectresultaten en de blauwdruk voor leerloopbaanbegeleiding een waardevolle bijdrage zullen vormen voor toekomstige beleidsontwikkeling en dat de uitbouw van de dienstverlening integraal onderdeel zal uitmaken van het Regeerakkoord van de volgende Vlaamse Regering.

Lees de Blauwdruk voor leerloopbaanbegeleiding in Vlaanderen en Brussel.

Bezoek www.adulguidance.eu/flanders voor een volledig overzicht van de Vlaamse onderzoeksresultaten of klik meteen door naar GOAL National Evaluation Report Flanders of de Nederlandstalige samenvatting